Adatvédelmi tájékoztató

Az Pogány Fitness tájékoztatja a www.poganyfitness.hu oldalon böngészőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő: Pogány Fitness.

Az Pogány Fitness adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. Az Pogány Fitness adatkezelési gyakorlata kialakítása során messzemenőkig betartja a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.

2. A kezelt adatok köre

Ajánlatkérő és/vagy kapcsolati űrlap kitöltése esetén

  • név (kötelező)
  • email cím (kötelező)
  • telefonszám (kötelező)

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, vagy formon keresztül kapcsolatba lép velünk, és ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Pogány Fitness. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

A regisztrálók által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat a Pogány Fitness abból a célból kezeli, hogy kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítson. Ez alapján az Pogány Fitness a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

  • az érdeklődő számára a Pogány Fitness válasz emailben reflektáljon azok kérésére,
  • a Pogány Fitness. szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen vagy hírlevél küldésével,
  • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen,
  • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése,
  • illetve a számla kiállításához.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.poganyfitness.hu oldalon érdeklődő, vásárló vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy a válasz elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy az értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.poganyfitness.hu honlapot a Pogány Fitness. (székhely: ., telefonszám:  e-mail: info@poganyfitness.hu) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

A Pogány Fitness a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Pogány Fitness. informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Pogány Fitness által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az adatokat bejelentkezés után saját maguk szerkeszthetik és lehetőségük van a teljes regisztráció törlésére is. Továbbá az info@poganyfitness.hu email címre megküldött levélben is kérhetik. A Pogány Fitness a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat a Pogány Fitness a info@poganyfitness.hu e-mail címekről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Pogány Fitness által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Pogány Fitness felelősséget nem vállal.